Accessibility Tools

Învățământ preșcolar

Metodologie-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare

Calendarul înscrierii copiilor antepreșcolari și preșcolari în anul școlar 2023 - 2024 în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare

♦♦♦

Sistemul naţional de învăţământ preuniversitar cuprinde educaţia timpurie (0 - 6 ani), formată din nivelul antepreşcolar (0-3 ani) şi învăţământul preşcolar (3 - 6 ani), ambele incluzând grupa mică, grupa mijlocie şi grupa mare.

Copiii sunt organizați pe grupe de vârstă omogene, dar nu este exclusă și constituirea unor grupe eterogene.

I. Învățământul antepreșcolar

Educaţia antepreşcolară se organizează în creşe, grădiniţe şi în centre de zi.

Având în vedere faptul că, urmare a prevederilor Legii nr. 17/2022 de aprobare a Ordonanței de urgență nr. 100/2021, începând cu anul școlar 2021 - 2022 creșele devin parte a sistemului de educație, precum şi nevoia de a elimina efectele perturbatoare produse de absenţa unui cadru legislativ unitar și adecvat pentru educație timpurie, a fost aprobată metodologia de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară

Această metodologie stabilește următoarele:

  • arondarea creșelor pentru care autoritățile publice locale solicită acest lucru la unități de învățământ preșcolar/preuniversitar cu grupe de nivel preșcolar și includerea lor în rețeaua școlară a învățământului preuniversitar;

  • asigurarea coordonării metodologice a creșelor pentru care autoritățile publice locale (APL) nu solicită arondarea și considerarea acestora ca unități de învățământ cu personalitate juridică pentru care APL are calitatea de persoană juridică fondatoare; coordonarea metodologică realizându-se prin delegarea, de către inspectoratul școlar, a unei grădinițe responsabile de acest aspect;

  • asigurarea, la cerere, a coordonării metodologice a centrelor de zi care rămân în subordonarea autorităților publice locale, ca servicii sociale;

  • asigurarea personalului necesar desfăşurării educaţiei antepreşcolare de către Ministerul Educaţiei, cu respectarea standardelor de calitate şi a legislaţiei în vigoare (astfel, educatorii puericultori din structura creșelor de stat care trec în coordonarea Ministerului Educației, începând cu anul școlar 2021-2022, pot ocupa, în următorii 4 ani, funcția de educator puericultor, cu condiția îndeplinirii cerințelor specifice din Metodologia de recunoaștere și atestare a competențelor profesionale pentru ocuparea funcției de educator-puericultor, elaborată de Ministerul Educației);

  • reglementarea aspectelor care privesc înscrierea copiilor, numărul de copii la grupă, tipurile de personal și atribuțiile acestora, parteneriatul cu părinții și cu alți parteneri de la nivel central/local, precum și aspecte privind mediul educațional și conținutul educației din unitățile care oferă servicii de educație timpurie antepreșcolară.

II. Învățământul preșcolar

Învățământul preșcolar se desfășoară în grădinițe sau în școli (de stat sau private), care au ca secție grupe de învățământ preșcolar, după același curriculum și respectând aceleași standarde naționale.

III. Alte informații utile

  • Curriculumul pentru educație timpurie este disponibil aici.

  • Scrisori metodice

  • ORDIN nr. 4.143/29.06.2022 pentru aprobarea Standardelor privind materialele de predare-învăţare în educaţia timpurie şi a Normativului de dotare minimală pentru serviciile de educaţie timpurie a copiilor de la naştere la 6 ani

  • Rețeaua unităților de învățământ preșcolar este disponibilă pe site-urile inspectoratelor școlare județene în secțiuni de tip Rețea școlară (de regulă). Datele de contact ale inspectoratelor școlare se regăsesc ► aici

  • Informații relevante privind rețeaua unităților de învățământ preșcolar sunt publicate și pe site-ul ARACIP (secțiunea registre).

IV. Arhivă